گروه هدف

گروه هدف

• مشاوران بازار

• مشاوران منابع انسانی

• مشاوران برنامه ریزی استراتژیک

• آژانس تبلیغاتی

• حقوقدانان

• مشاوران سرمایه گذاری

• مشاوره کار آفرینی

• موسسات ارزش گذاری برند

• مشاوران روابط عمومی

•خدمات کسب و کار

• کوچ کسب و کار

• مراکز آموزش مدیریت

• انجمن صنفی و اتحادیه ها

• شرکت فرا بورسی و کارگذاری و بورسی ها

• صندوق های سرمایه گذاری

• شرکت های ثبت شرکت  ثبت گرید و ثبت برند 

• مشاوران صادرات و واردات

• سازندگان نرم افزار های مدیریتی

• مناطق آزاد تجاری و ویژه تجاری

• شرکت های تحقیق و توسعه

• حسابرسان

• انجمن حسابرسان

• شبکه های اجتماعی تخصصی مدیران