نریمان تسلیمی (توسعه مهارت های فردی و سازمانی)

آذر 26