گروه حقوقی مشاوران کسب و کار

گروه حقوقی مشاوران کسب و کار

خدمات مدیریتی

آشنایی با مفاهیم اولیه قراردادها

اصول و نکات مرتبط با تنظیم قراردادها

آشنایی با انواع قراردادهای تخصصی