تکنیکهای تاثیر گذاری و متقاعد سازی

تکنیکهای تاثیر گذاری و متقاعد سازی

خدمات مدیریتی

تکنیک های تاثیر گذاری و متقاعد سازی (آقای امیر بختایی