مدیریت منابع انسانی در شرکت های نو ظهور و استار تاپ ها

مدیریت منابع انسانی در شرکت های نو ظهور و استار تاپ ها

خدمات مدیریتی

(مدیریت منابع انسانی در شرکت های نو ظهور و استار تاپ ها(خانم دکتر عبدا.. زاده