اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

خدمات مدیریتی

پیاده سازی برخلاف سایر سیستم های مدیریت مانند سیستم مدیریت کیفیت  ، مدیریت فرآیندها و ..