مشاغل سنتی و بومی

مشاغل سنتی و بومی

مشاغل سنتی شامل آن دسته از فعالیت ها و کارهای یدی مانند گیوه دوزی، آهنگری، حلاجی، پالان دوزی، نمدمالی، رزازی، عصاری و… است که در گذشته نه چندان دور از رونق اقتصادی مناسب برخوردار بوده و عده زیادی از مردم از طریق این امور، کسب درآمد و امرار معاش می کردند و امروزه نیز مشاغل هنوز کمابیش وجود دارد.