مشاغل سنتی و بومی

مشاغل سنتی و بومی

هر یک از حرفه های مشغول در مشاغل سنتی، دارای سابقه کهن تاریخی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی است و می دانیم بسیاری از آن ها تقریبا قطعه ای به جامانده از هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه (شهر و استان) است که نسل به نسل گشته و اکنون به ما رسیده است. این جاست که باید کمی عمیق تر اندیشید و وظیفه خود دانست که با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ و تاریخ به حفظ این سرمایه های بومی و ملی و تاریخی اهمیت دهیم و به ارزش حفظ این مشاغل، نه به صورت نمادین بلکه حداقل در حد کامل تری توجه کنیم. از این رو قسمتی از دومین نمایشگاه توسعه و کسب کار تهران را به این مشاغل اختصاص دادیم تا این میراث تأثیر بسیاری در انتقال فرهنگ و هویت تاریخی ایران به نسل های بعدی داشته باشد