اهداف استارت آپ ها

اهداف استارت آپ ها

حضور حامیان استارت آپ ها در نمایشگاه برای جذب استارت آپ های موفق

معرفی استارت آپ های مدیریتی برای مدیران کسب و کارها

ایجاد ارتباطات تجاری بین استارت آپ ها، مدیران و سرمایه گذاران