فرانچایز

فرانچایز

معرفی فرانچایزینگ به مدیران کسب و کارها 

ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و موسسات فرانچایزر 

تبدیل شدن مشارکت کنندگان به رهبران فرانچایزینگ