فرانچایز

فرانچایز

·         ایجاد بستری مطلوب برای معرفی و مطرح نمودن فرصت های سرمایه گذاری، ظرفیت های صنعت فرانچایـز در ایـران، ایجـاد و رشد فرانچایزهای ایرانی، کارآفرینـی با همکاری و بهره مندی از تجربیات فرانچایزهای موفق بین المللی 

·         حرکت به سمت نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فرانچایز ایران یه عنوان بزرگترین رویداد حوزه فرانچایز خاورمیانه