اهداف

اهداف

معرفی خدمات مدیریتی به مدیران کسب و کار

توسعه بازار مشارکت کنندگان

تبدیل شدن مشارکت کنندگان به رهبران بازار خود به منزله حضور در نمایشگاه توسعه کسب و کار