اهداف استارت آپ ها

اهداف استارت آپ ها

·       حضور حامیان استارت آپ ها در نمایشگاه برای جذب استارت آپ های موفق
·       معرفی استارت آپ های مدیریتی برای مدیران کسب و کارها
·       ایجاد ارتباطات تجاری بین استارت آپ ها، مدیران و سرمایه گذاران