مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوه

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوه

خدمات مدیریتی

پیشگام در خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و رونق محیط کسب و کار
چشم انداز ما: هر ایرانی یک کارآفرین خلاق