سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی

خدمات مدیریتی

سازمان مديريت صنعتی ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها از طریق مشاوره و آموزش و تحقیق می داند

لینک سایت