دانشکده کارآفرینی

دانشکده کارآفرینی

خدمات مدیریتی

هیات امنای دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1386 تاسیس دانشکده کارآفرینی را به تصویب رساند